Politika za??tite okoli??a


 
 
Avis and Future Forests - Caring for our Climate Politika za??tite okoli??a
Uz potporu Budu?ih ??uma i Centra za karbon u Edinburghu, Avis je identificirao godi??nju emisiju ugljika u svojem poslovanju i implementirao je plan u tri to?ke:
 
  • Biti ugljik neutralni u cijeloj Europi;
  • Napraviti plan za smanjenje Avisove emisije CO2;
  • Omogu?iti i ohrabriti klijente da odvoje za kori??tenje CO2 u automobilima.
 
Avis ima godi??nje analize o kori??tenju energije i njenom rasipanju od strane korporativnih operacija. Avis u suradnji sa Future Forestom i Centrom za ugljik mjeri emisiju ugljika u atmosferi i nastoji utjecati na njegovo smanjenje po??umljavanjem Europe. U 2002./2003. Avis Grupa je postigla cilj od 5% smanjenja emisije CO2. Kako bi to uspjelo, njezini zaposlenici i klijenti posadili su oko 150 000 stabala, stvaraju?i 300 hektara po??umljenog teritorija. Od po?etka suradnje s Future Forestom Avis je posadio 200 000 stabala u razdoblju od 4 godine. Avis namjerava zadr??ati sli?no smanjenje tijekom budu?ih godina.

Avis tako?er poti?e klijente u nekim zemljama da smanje emisiju CO2 putem interneta gdje mogu svoje putovanje u?initi karbon neutralnim za 1 funtu ili 1,50 eura. U 2003. 25 000 klijenata se odlu?ilo smanjiti emisiju ugljika, i trenutno razmatramo mogu?nost rezerviranja ove opcije i u Hrvatskoj.
 
Edukacija je glavni klju? programa. Razvili smo ekolo??ki osvije??ten na?in vo??nje za klijente kako bismo smanjili koli?inu goriva koju koriste. Zaposlenike tako?er stalno educiramo mnogobrojnim inicijativama za smanjenje koli?ine energije koja se koristi.
 
Flota se u prosjeku mijenja svakih ??est mjeseci, kako bismo bili sigurni da su automobili na optimumu u?inkovitosti. Vi??e od 40 testova izme?u svakog najma daje sigurnost da su automobili dobro odr??avani. Od 1993. tipi?no Avisovo vozilo je pobolj??alo potro??nju goriva za 15 % i postiglo emisiju u skladu s najstro??im europskim standardima. To se postiglo upotrebom laganih materijala, aerodinami?nih, pobolj??anih motora i u?inkovite transmisije. Avis nabavlja flotu od najboljih dobavlja?a, posebno General Motorsa, kako bi smanjilo budu?e utjecaje na okoli?? od strane automobila u svojoj floti.
 
2002 program Urbigo lansiran je u UK krajem 2002., s tri dodane lokacije tijekom 2003. To je shema Plati-po-satu-dijeljenja-automobila, gdje ?lanovi koriste Avisove automobile po godi??njoj ?lanarini, plus vrijeme i kilometra??a, dakle umanjuju?i vlasni??tvo automobila, zagu??enje i zaga?enje, kombiniraju?i svoja gradska putovanja s javnim prijevozom.
 
Avis je ?lan Svjetskog saveza za putovanja i turizma (WTTC) i Green Globea - Okoli??nog savjeta za turoperatore. WTTC radi s vladama kako bi realizirali ekonomi?ne i okoli??ne utjecaje putovanja i turizma.
 


© 20011 Avis Hrvatska