Dodatna pitanja


Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi s Avisovim osiguranjem, jednosmjerni najam ili bilo kakvo drugo pitanje, slobodno nazovite Avisovu poslovnicu ili Rezervacijski centar na  +385 1 4673 603.

Dodatni voza?


Iznajmljeni automobil se izdaje osobi koja je obavila rezervaciju i/ili osobi ?ije je ime na Ugovoru o najmu zapisano kao voza?evo. Ako druge osobe planiraju voziti automobil, njihovo ime se mora zapisati u Ugovor o najmu kao dodatni voza? pri preuzimanju automobila. Dodatni voza? mora zadovoljiti sve Avisove uvjete vezane za starost i voza?ku dozvolu, koju tako?er mora pokazati kako bi se unijela u Ugovor. Za dodatnog voza?a napla?uje se iznos od 150,00 kuna.

Voza?i mla?i od 23 godine


Voza? mora imati najmanje 20 godina starosti za grupu A i B ili 23 godine za grupe C do P, a u svakom slu?aju mora imati voza?ku dozvolu najmanje dvije godine.

Jednostavan na?in odabira osiguranja


Ako koristite rent-a-car uslugu u Hrvatskoj, vano je da ste u cijelosti osigurani u skladu s hrvatskim pravnim propisima. Pri rezervaciji Avisovih vozila, rezervacija uklju?uje osnovno osiguranje protiv odgovornosti za štetu nanesenu tre?oj osobi. Tako?er, neke od naših cijena uklju?uju TP (Osiguranje koje pokriva gubitak ili nastalu štetu na vozilu zbog kra?e) te CDW (Osiguranje za slu?aj nezgode koje pokriva nastalu štetu na Avisovu vozilu do visine fiksnog u?eš?a u šteti koje varira od 3000 do 6000 kn ovisno o grupi vozila). U svakom trenutku mo??ete provjeriti koja su osiguranja uklju?ena u Vašu cijenu.  Naši agenti uvijek su spremni pomo?i pri izboru osiguranja koje najbolje odgovara Vašim potrebama. Tako?er, uz navedena standardna osiguranja Avis nudi i dodatna osiguranja dostupna u Avisovim poslovnicama.

Avis osiguranje Naknada po danu
Osiguranje protiv odgovornosti za štetu nanesenu tre?oj osobi
bez naknade 

Obvezno osiguranje za štetu nanesenu nekome ili ne?emu. Sukladno zakonskim propisima ovo osiguranje je ve? uklju?eno u cijenu Vašeg najma.

uklju?eno u cijenu najma
Collision Damage Waiver (CDW)*
ovisno o grupi vozila

Osiguranje za slu?aj nezgode koje pokriva nastalu štetu na Avisovu vozilu do visine fiksnog u?eš?a u šteti. CDW je obvezan za sve doma?e klijente te ako pla?ate gotovinom.

ako ve? nije uklju?eno u cijenu najma
Theft Protection (TP)*
ovisno o grupi vozila

Osiguranje koje pokriva gubitak ili nastalu štetu na vozilu zbog kra?e.

ako ve? nije uklju?eno u cijenu najma
Personal Accident Insurance (PAI)
55 kn

Osiguranje za slu?aj smrti ili ozljede voza?a i suputnika. 
 

jedinstvena cijena neovisno o grupi vozila
Super CDW
od 95 do 495 kn

Ako ??elite smanjiti visinu fiksnog u?eš?a u šteti predvi?enu  CDW-om, stoji Vam na raspolaganju Super CDW.

ovisno o grupi vozila© 20011 Avis Hrvatska