Dobordo??li u Avis


Avis Vam predstavlja novi proizvod koji je kreiran kako bi Vam pru??io maksimalnu podr??ku u koncipiranju i realizaciji profitabilnog poslovanja.

Avis MaxiLease je nova generacija operativnog leasinga koja Vam osigurava:

 • raspolaganje vozilom prema Va??im specifi?nim potrebama
 • optimalno kori??tenje kapitala

Obratite pozornost na ininformacije o na??em novom proizvodu koji Vam u ovoj knji??ici predstvljamo.

Sigurni smo da ?ete uvidjeti sve jedinstvene prednosti Avis MaxiLeasea.

Na sva dodatna pitanja o MaxiLeaseu na??i djelatnici ?e Vam rado odgovoriti.Koja vozila nudimo?


Koja vozila nudimo?

Avisov tehni?ki tim odabrao je paletu vozila namijenjenih MaxiLeaseu, koja omogu?ava izbor automobila koji ?e na najbolji na?in zadovoljiti Vaše potrebe i ??elje.

 

Kriteriji odabira vozila su:

 • zadovoljenje individualnih potreba
 • ekonomi?nost
 • funkcionalnost
 • sigurnost

REZULTAT:

Avis MaxiLease koristi vozila sljede?ih proizvo?a?a: MERCEDES, VW, OPEL, PEUGEOT

 Prednosti Avis maxiLease


Upoznajte jedinstvene prednosti Avis MaxiLeasea:

 • Avis MaxiLease se ugovara bez ikakvog financijskog u?e???a.
 • Iznos mjese?ne Avis MaxiLease najamnine izra?unat je po fiksnoj kamatnoj stopi koja se za cijelo vrijeme trajanja ugovora ne mijenja.
 • Fiksna najamnina omogu?ava preciznu kontrolu tro??kova.
 • Korisnik ne preuzima nikakve rizike  i tro??kove vlasni??tva, ve? isklju?ivo snosi tro??kove kori??tenja vozila.
 • Korisnik ne ula??e sva raspolo??iva sredstva u nabavku vozila, ve? investira u poslovanje. Na taj na?in korisnik optimalno koristi kapital.
 • Avis MaxiLease se ne evidentira i ne otpisuje u poslovnim knjigama korisnika.
 • Bilanca korisnika Avis MaxiLeasea nije optere?ena tro??kom nabavke predmeta leasinga
 • U bilanci korisnika Avis MaxiLeasea ne iskazuje se kreditno zadu??enje koje bi smanjilo vrijednost tvrtke
 • Rate Avis MaxiLeasea su tro??ak poslovanja (za osobna vozila u iznosu od 70% rate te za gospodarska vozilau iznosu od 100%)
 • PDV se pla?a postupno, svaki mjesec

zaklju?ak:

Avis MaxiLease = suvremeno poslovno rje??enje kori??tenja vozila.?to je Avis MaxiLease


Avis MaxiLease je danas najpopularniji na?in poslovnog korištenja vozila, koji Vam pru??a:

 • minimalne i precizno planirane mjese?ne troškove
 • potpunu rastere?enost u pogledu pada vrijednosti i kupoprodaje

Avis MaxiLease podrazumijeva mjese?no pla?anje fiksnog iznosa naknade za ugovorenu kilometra??u i trajanje najma.

U Avis MaxiLeaseu mjese?ni iznos najma je izra?unat na temelju:

 • relno procijenjena vijednosti vozila po isteku najma
 • ugovorene kilometra??e i perioda korištenja vozila

Nakon isteka Avis MaxiLeasea vozilo se mo??e otkupiti, zamijeniti novim i modernijim modelom ili vratiti Avisu.

 Kontakt


Avis poslovni centar

Odjel za dugoro?ni najam

Voditelj odjela poslovnih korisnika
Vladimir Cucuz


Oreškovi?eva 21, 10000 Zagreb
Tel: 01 4673 603
Fax: 01 4673 605
Web: www.avis.com.hr
E-mail: vladimir.cucuz@avis.com.hr

 

Za sve informacije na raspolaganju Vam stoji dio naše mre??e poslovnica specijaliziranih za MaxiRent.

Zagreb

         

Hotel Sheraton
Zra?na Luka Zagreb

Split
 Obala Ante Trumbi?a 6
Rijeka Rije?ki Lukobran bb
Pula
 Riva 14
Zadar
 Zra?na Luka  Zadar
Dubrovnik Zra?na Luka Dubrovnik

 

        
            
        
            
          
     © 20011 Avis Hrvatska