Uvod u Avis MaxiRent


 

Dobrodošli u Avis

 

Avis je implementirao novi proizvod na tr??ištu!

 

Avis MaxiRent namijenjen je pravnim i fizi?kim osobama koje te??e fleksibilnosti i uštedi u korištenju svojih poslovnih kapaciteta. Cilj sljede?ih tekstova je upoznati Vas sa svim jedinstvenim prednostima Avis MaxiRenta.

 

 

Uvod u Avis MaxiRent

 

Avis MaxiRent  je dugoro?ni najam vozila koji Vam omogu?ava  minimalne i precizno planirane mjese?ne troškove u fiksnoj najamnini s nizom uklju?enih usluga.

 

Mjese?na najamnina Avis MaxiRenta izra?unata je bez financijskog u?eš?a klijenta, na osnovi:

 • ugovorene kilometra??e
 • vremena najma i
 • realno definiranog ostatka vrijednosti vozila

 

Optimalno trajanje Avis MaxiRenta je godinu dana nakon ?ega vozilo mo??ete zamijeniti za novo i modernije, produ??iti najam, vratiti vozilo Avisu ili ga eventualno otkupiti.

Avis MaxiRent nudi više od klasi?nih leasing rješenja!

 

Naime, niz usluga uklju?enih u najamninu rezultira rješenjima u potpunosti prilago?enim Vašim potrebama i ??eljama što ujedno:

 

 • jam?i apsolutnu slobodu u korištenju vozila
 • zna?ajno štedi vrijeme i novac, te smanjuje stres 

 

Avis MaxiRent je jedinstveni koncept tzv. “full maintenance lease"  kojim  Avis potvr?uje svoju odanost inovaciji.

 

 Kontaktirajte nas


Avis poslovni centar

Odjel za dugoro?ni najam

Voditelj odjela poslovnih korisnika
Vladimir Cucuz


Oreškovi?eva 21, 10000 Zagreb
Tel: 01 4673 603
Fax: 01 4673 605
Web: www.avis.com.hr
E-mail: vladimir.cucuz@avis.com.hr

 

Call Centar:  +385 1 4673 603

 

Za sve informacije na raspolaganju Vam stoji dio naše mre??e poslovnica specijaliziranih za MaxiRent.

Zagreb

         

Hotel Sheraton
Zra?na Luka Zagreb

Split
 Obala Ante Trumbi?a 6
Rijeka Rije?ki Lukobran bb
Pula
 Riva 14
Zadar
 Zra?na Luka  Zadar
Dubrovnik Zra?na Luka Dubrovnik

 

        
            
        
            
          
     Koja vozila koristimo


Koja vozila nudimo?

Avisov tehni?ki tim odabrao je paletu vozila namijenjenih MaxiRentu, koja pru??a mogu?nost izbora automobila koji ?e na najbolji na?in zadovoljiti Va??e potrebe i ??elje.

Kriteriji odabira vozila bili su:

 • zadovoljenje individualnih potreba
 • ekonomi?nost
 • funkcionalnost
 • sigurnost

Rezultat: Avis MaxiRent koristi vozila najpoznatijih svjetskih proizvo?a?a.Koliko me to ko??ta?


Na volite sitni slog i nevidljive brojke ?

Ni mi !

Zato smo Vam pripremili proizvod bez skrivenih iznena?enja.

Iznos mjese?ne najamnine Avis MaxiRenta odgovara najamnini bilo koje leasing ku?e, a naša jasna ra?unica omogu?ava Vam svakodnevni uvid u troškove.

Primjer kalkulacije Avis MaxiRent vozila

To nije sve!

Od sada Vam Avis omogu?ava najam vozila na godinu dana po cijeni leasinga na pet godina!

Na taj na?in svake godine se vozite u novom vozilu!

Za ponudu prilago?enu Vašim potrebama slobodno nas kontaktirajte.Fleksibilnost i efikasnost


Avis MaxiRent globalno je prepoznat po svojoj jednostavnosti, fleksibilnosti i efikasnosti.

Slogan  ugovori i vozi najkra?e i najpotpunije izra??ava bit kompletne usluge koju pru??a Avis leasing MaxiRent.

Sveobuhvatnost Avis MaxiRenta omogu?ava apsolutnu fleksibilnost u kori??tenju Va??eg vozila uz potpuno zadovoljenje individualnih potreba.

Brz i jasan proces ugovaranja te jednostavna kontrola i planiranje tro??kova osiguravaju efikasnost Va??eg poslovanja.

Mi smo usredoto?eni na svoj posao kako biste Vi mogli biti usredoto?eni na svoj.Avis MaxiRent u odnosu na klasi?ni leasing


Klasi?ni Leasing

Avis MaxiRent

Financijsko u?e???e korisnika pri ugovaranju leasinga (u?e???e je kapital na kojem se gubi kamata koja bi se dobila da su se ta sredstva oro?ila)

iznosi oko. 20%

ne postoji ( 0 )

Obvezno osiguranje

nije ura?unato u cijenu najma

ura?unato u cijenu kao i osiguranje putnika

Kasko osiguranje

nije ura?unato u cijenu najma

ura?unato u cijenu najma sa 3 ??tete bez

malusa (u?e???a u ??teti)

Tro??kovi registracije i tehni?kog pregleda

nisu ura?unati u cijenu najma

ura?unati u cijenu najma

Pla?anje leasinga, osiguranja, registracije, itd. vr??i se

na osnovu vi??e faktura

na osnovu jedne ( 1 ) fakture

Briga o nabavi, registraciji i preuzimanju vozila

nije obveza leasing ku?e

obveza je Avisa

Briga o odr??avanju, servisiranju i nultiservis vozila

nije obveza leasing ku?e

obveza je Avisa

Zamjensko vozilo

nije obveza leasing ku?e

obveza je Avisa

Pomo? u slu?aju kvara ili nesre?e

nije obveza leasing ku?e

obveza je Avisa - Avis Assistance

Poslije prodajna podr??ka

nije osigurana

osigurana je putem Avisove mre??e

(12 kompletno opremljenih support centara)Prednosti Avis MaxiRenta


Jedinstvene prednosti Avis MaxiRenta:

 • Bez rizika i tro??ka vlasni??tva ??to se povoljno odra??ava na bilancu poslovanja klijenta
 • Tro??ak najamnine ulazi u tro??ak poslovanja. Ostvaruje se pravo na povrat PDV-a
 • Avis ispunjava sve obveze u vezi s pla?anjem i obra?unom svih administrativnih tro??kova najma
 • Bez u?e???a s fiksnom najamninom koja omogu?ava lak??e i efikasnije planiranje tro??kova poslovanja
 • Jedna faktura mjese?no za sve usluge najma omogu?ava jednostavnu kontrolu tro??ka i administraciju usluge
 • ?Full maintenance leasing? omogu?ava kompletnu potporu najma, ?ime prestaje potreba za dodatnim, pojedina?nim uslugama
 • Bez brige u pogledu pada vrijednosti vozila, kupoprodaje ili eventualne ??tete na vozilu

Zaklju?ak:  Avis MaxiRent =  kori??tenje vozila bez rizika Ponuda dodatnih usluga


Osim usluga uklju?enih u cijenu najamnine postoji i niz dodatnih usluga koje mo??ete uklju?iti u paket Avis MaxiRenta te na taj na?in u potpunosti prilagoditi ponudu svojim specifi?nim potrebama.

Na raspolaganju su Vam :

 •  paket zimskih guma s osiguranom ugradnjom i skladi??tenjem ljetnog kompleta
 •  dodatna osiguranja
 •  usluga voza?a
 •  pravna pomo? u slu?aju nezgode
 •  prepaid usluga pranja vozila
 •  itd.

Za listu dodatnih usluga slobodno nam se obratite.MaxiRent najamnina uklju?uje


Va??a Avis MaxiRent najamnina, koja je izra?unata po fiksnoj nepromjenjivoj stopi, uklju?uje:

 • potpuno kasko osiguranje vozila s 3 ??tete bez u?e???a
 • obvezno osiguranje vozila od auto odgovornosti (A O ), uklju?uju?i i osiguranje putnika (1+4)
 • tehni?ke preglede na vozilu
 • sve tro??kove registracije vozila
 • pla?en godi??nji porez na cestovna motorna vozila
 • pravo kori??tenja Avis Wizard Carda s 20% popusta na rezervacije Avis rent-a-car vozila u Hrvatskoj i svijetu
 • u slu?aju flotnih narud??bi vozila na jednu Avis President Club karticu koja omogu?uje niz popusta i povlastica poput besplatnog upgradea vozila i VIP hospitalty tretmana u bilo kojoj od 4850 Avis poslovnica u svijetu
 • pravo na zamjensko vozilo iste kategorije u slu?aju kvara/??tete ili kra?e postoje?eg vozila (Avis EXTRA) u trajanju od 30 dana 
 • potporu u slu?aju kvara ili nesre?eAvis Assistance  (fizi?ku pomo? u radijusu od 30 km od najbli??e poslovnice; zamjenu vozila na licu mjesta; preuzimanje brige oko uklanjanja ??tete).
 • odr??avanje vozila suglasno zahtjevima proizvo?a?a te obavljanje svih poslova vezanih uz redovito servisiranje
 • Tro??kove nultog servisa 
 • dopu??teno odstupanje od dogovorene kilometra??e od 2.500 kilometara
 • pomo? u ostvarivanju prava koje osigurava proizvo?a? 
 • stru?nu  tehni?ku pomo? te trajno savjetovanje Avisova tehni?kog teama

Sve usluge ulju?ene u Avis maxiRent najamninu pla?ate samo s jednom (1) fakturom.Ugovori & vozi


Jam?imo obradu zahtjeva u roku od 24 sata!
Nakon ??to preuzmete klju?eve vozila, vodite brigu samo o prometnim prvilima!
Vozite se 365 dana godi??nje jer u slu?aju potrebe Avis MaxiRent Vam na raspolaganje stavlja zamjensko vozilo.
Vozite se ne razmi??ljaju?i o vlasni??tvu, osiguranjima, padu vrijednosti, odr??avanju, popravcima, pla?anju ??tete...
1 ugovor - paket usluga - 1 ra?un

Avis MaxiRent ??tedi Va??e vrijeme i novac te smanjuje stres.© 20011 Avis Hrvatska