O Avisu


Warren Avis je 1946. otvorio prvu rent-a-car poslovnicu na Willow Run aerodromu u Detroitu koja je imala ukupno tri automobila. Danas, Avis posluje ??irom svijeta na ukupno 4850 lokacija u 161 zemlji svijeta. Energija, entuzijazam, inovativnost industrijskog vo?enja i sna??na poslovna etika obilje??avaju kompaniju dugi niz godina. Slijedi nekoliko povijesnih ?injenica u ovoj pri?i o uspjehu.
 

2004
Otvaranje novog servisnog centra u Budimpe??ti u sije?nju kao dio kontinuiranog ulaganja u tehnologiju s ciljem stvaranja fleksibilne osnove budu?eg rasta i razvoja Avis Grupe.

 

  2004 - Avis Europe open a new shared service centre in Budapest.

2003
Stjecanje prava na Bugdet brand u Europi, Africi i na Srednjem istoku.Operativni po?etak u Tanzaniji i Maliju, pove?anje poslovnica u Africi i Indijskom oceanu na 35.

 

  2003 - Avis Europe acquires the Budget brand in Europe, Africa and the Middle East.

2002
Avis nastavlja ??irenje u Kini zajedni?kim projektom sa Shangai Automotive Industry sales Corporation SAISC. S po?etnih 10 poslovnica u ? angaju, Guangzhou i Suzhou, dolazi do daljnjeg ??irenja na Peking, Nanjing i Hangzhou krajem 2004. Avis Kina omogu?ava ??iroku ponudu rent-a-car i leasing usluga, sa i bez voza?a.

 

  2002 - Avis Europe expands into China

1999
Avis Europa se ??iri u Aziji s dozvolom ??irenja na japansko tr??i??te te potpisuje zajedni?ki sporazum s Mercury Car Rentals Ltds o djelovanju u 9 va??nijih indijskih gradova. Po?etak djelovanja u navedenim gradovima formirao je osnovu za ekspanzivni program, zaokru??uju?i velike centre u cijeloj Indiji.

 

1997
Uspje??no predstavljanje na Londonskoj burzi po drugi put kako bi se financirao daljnji poslovni rast. Produ??enje licencije Avis imena i branda na 27 novih teritorija u Aziji otvara Avisu pristup novim tr??i??tima.

 

  1997 - Avis Europe floats on the London Stock Exchange

1995
Sklapanje partnerstva s vode?im imenima u putni?koj industriji. Sudjeluje vi??e od 80 aviokompanija diljem svijeta i mnogi internacionalni organizatori putovanja.

  

1992

Prodaje sve bitne leasing operacije GE Capital Fleet Services.

  

1989
Vra?a se u privatno vlasni??tvo s tri glavna dioni?ara - Daleteren, General Motors i Avis Inc.

  

1986

Pravno se odvaja od prija??njeg vlasnika, Avis Inc, dok jo?? ostaje dijelom Avisova svjetskog sustava. Avis Europe postaje prva kompanija za iznajmiljvanje automobila u povijesti koja se odr??ala uspje??no na Londonskoj burzi. U tri godine kao javna kompanija Avis Europe je utrostru?io svoju tr??i??nu vrijednost.

 

1985
Po?inje implementacija Wizarda u Europi. Danas ovaj jedinstveni sustav obavlja 97 % transakcija vezanih za funkcioniranje Avis rent-a-cara i stavlja Avis Europe u rang sa svim ve?im globalnim distribucijskim sustavima.
  

1979
Potpisivanje svjetskoga marketin??kog i reklamnog ugovora s General Motorsom i kori??tenje vozila GM-a u svojim voznim parkovima diljem svijeta.

 

 

  1979 - Avis and Genral Motors enter partnership
1973
Ostvaruje vodstvo na tr??i??tu u Europi, Africi i na Bliskom istoku, samo 8 godina nakon osnivanja Avis grupe zapo?inje ??irenje na tr??i??tu leasinga.
  

1972
Uvo?enje va??ne tehnolo??ke inovacije u ra?unalni sustav - Wizard - prvi i danas jo?? uvijek najra??ireniji suvremeni ra?unalni sustav u industriji rezervacija, iznajmljivanja i informacija.

 

  1972 - Avis launch the Wizard computer system

1965

? irenje na internacionalno tr??i??te osnivanjem podru??nica u Europi, Africi i na Bliskom istoku. Korporativne djelatnosti su osnovane u velikim europskim zemljama i u nekim slu?ajevima uspjeh je bio spektakularan, kao na primjer u ? panjolskoj gdje se Avis popeo od prido??lice u najve?u rent-a-car kompaniju u samo godinu dana.

 

1963
Lansiranje potpuno nove kampanje ogla??avanja.."Mi smo tek drugi po redu..Mi se trudimo vi??e.." koja se smatra jednom od deset najboljih slogana svih vremena. Kampanja omogu?uje Avisu sna??an globalni razvoj.
  1963 - ??We Try Harder?? Advertising Campaign

1953
Me?unarodno ??irenje po?inje s djelovanjem ?fran??ize? u Europi, Kanadi i Meksiku.

  

1946
Waren Avis je osnovaoAvis AirlinesRent a Car System na aerodromu Williw Run u Detroitu. To je bila prva rent-a-car poslovnica na aerodromu.

 

  1946 - Warren Avis Founder of Avis Rent a Car


© 20011 Avis Hrvatska