Rapid return

 

 

 

 

Rapid Return je nova tehnologija koju je Avis primjenjuje na oko 125 poslovnica širom Europe, uklju?uju?i i Hrvatsku, koja Vam omogu?ava da vra?anje vozila bude obavljeno u roku od 60 sekundi. Pomo?u Rapid Return-a Avis-ov agent o?itava bar kod automobila, što zna?i da mo??ete dobiti ra?un istog trenutka. Garantiramo da nakon toga ne?e biti dodatnih troškova, sa sigurnoš?u da je sve završeno i pla?eno.
  • Pomo?u ove nove tehnologije, Avis-ov agent o?itava bar kod pri povratu vozila i na taj na?in obra?uje detalje Vašeg najma, što znatno ubrzava proces vra?anja vozila.
  • Ra?un se izdaje na licu mjesta u Vašem prisustvu, na kojem se nalazi trenutno stanje kilometra??e i goriva.
  • Priznanica se mo??e izdati na ?etiri razli?ita jezika.

 


 


 © 20011 Avis Hrvatska