?lanak I. 1 Tvrtka nositelj licenci za Hrvatsku AVIS i Budget (dalje u tekstu najmodavac), pod brojem iz zaglavlja dokumenta (u daljnjem tekstu Ugovor), daje u najam vozilo, fizi?koj ili pravnoj osobi koja ili u ?ije ime se vozilo unajmljuje, upisanoj kao najmoprimac navedena na prednjoj strani ugovora (dalje u tekstu najmoprimac), pod sljede?im uvjetima kako slijedi: 2. Da potpisom ovog Ugovora, uz predo?enje vae?ih identifikacijskih dokumenata i kreditne kartice, preuzima sve obveze sadrane u odredbama istog, kao i odredbe sadrane u vae?em cjeniku, tarife i op?im uvjetima, kao i pravilima osiguranja osiguravatelja najmodavca. 3. Da ispunjava op?e uvjete odnosno zakonska ograni?enja Republike Hrvatske glede minumuma godina starosti upisanog voza?a (do 24 godine za upravljanje vozilima preko 80 kW ili 105 KS) i pridravati se zakonskih ograni?enja maksimalne brzine do 120 km/h. Ugovor propisuje minimum 1 godinu posjedovanja voza?ke dozvole. 4. Da potpisom ugovora potvr?uje preuzimanje ispravnog vozila, sa svom opremom i dokumentima , te je upoznat je sa cjenikom dodatnih usluga i proizvoda (GPS-a,dje?je sjedalice-CSS, CBS i CSS, lanaca-SNC, zim.guma STR, intereta-WFI, nosa?a za skije SKR , dodatne asistenije pomo? na cesti na otocima i ferry naknade-RSN) i drugih navedenih u daljnem tekstu. 5. Zakupnik se naro?ito obvezuje: Da ?e vozilo uredno upotrebljavati, odravati, ?uvati i optere?ivati sukladno uputstvu proizvo?a?a, te da ne?e vriti nikakve promjene dijelova, sklopova ili agregata bez dozvole najmodavca. U suprotnom se obvezuje po ustanovljenju ote?enja ili kvara da ?e odmah prestati upotrebljavati vozilo i informirati najmodavca. Ako isto ne u?ini, prihva?a platiti ugovorenu cijenu uve?anu za naknadu koju ?e odrediti najmodavac na osnovu utvr?ene tete uslijed grubog nemara. 6. Da ?e snositi trokove ote?enja vozila, pranja, popravka guma, prometnih prekraja, te ostalih trokova proisteklih iz koritenja unajmljenog vozila. 7. Da ?e vozilom upravljati osobno, ili osoba nazna?ena u ugovoru od strane najmodavca kao dodatni voza? (ADD) za kojeg se zara?unava naknada prema vae?em cjeniku, pod istim uvjetima sadranim u Ugovoru. Osobama mla?im od 21 godine zara?unava se dodatna naknada (AYD) po vae?em cjeniku. 8. Da vozilo ne smije biti koriteno: Vonjom u prisustvu droga i alkohola voza?a iz ugovora o najmu ili voza?a koji nije specificiran kao voza? u ugovoru. Za prijevoz tre?ih osoba u komercijalne svrhe (taxi sluba i sl.) . Transport supstanci, ljudi ili ivotinja koje su u suprotnosti sa carinskim i drugim zakonskim odredbama ili druge vrste ilegalnih poslova. Transport stvari i roba koje premauju kapacitet i namjenu vozila i time uzrokuju ote?enja.Za razne vrste vu?a i drugih tegljenja. Zabrana koritenja vozila u raznim vrstama moto utrka i sli?nih sportskih doga?aja. 9. Da ?e se vozilom kretati samo na teritorijama na kojima se garantira sloboda kretanja, da ne?e prelaziti dravnu granicu RH bez pismenog odobrenja najmodavca i propisane naknade za prelazak granice Cross border fee 500,00 HRK+ PDV prema vae?em cjeniku , te da je upoznat svojom obvezom potpunog podmirenja tete (uklju?uju?i gubitak vozila), nastale usljed ratnih operacija, pobuna i sl.Obzirom da osiguravatelj nije duan nadoknaditi iste (ZOO). Da ne?e koristiti vozilo u zemljama nazna?enim na prednjoj strani ugovora u koje je ulazak zabranjen. 10. Da vozilo vrati u roku i mjestu nazna?enom u Ugovoru ili na osnovu zahtjeva najmodavca i ranije, i to u preuzetom stanju, odnosno da produenje roka zatrai najmanje 24 sata prije isteka istog. U suprotnom ?e snositi trokove promjene najma od 350,00KN + PDV + razliku za svaki dodatni dan najma obra?unat prema standardnom cjeniku i svim dodatnim trokovima proisteklim iz ugovora i ZOO.Sve dodatne usluge preuzimanja ili unajmljivanja vozila izvan radnog vremena obra?unava se dodatna naknada (MLA) 300,00 HRK + PDV prema vae?em cjeniku. Najmoprimac izjavljuje da je svjestan da ne vra?anje vozila u dogovoreno vrijeme predstavlja krivi?no djelo utaje i da podlijee zakonskim i drugim penalima.Rezervaciju bez naknade moete otkazati 24 sata prije datuma i sata rezervacije. Ukoliko rezervaciju ne otkaete na vrijeme, biti ?e Vam napla?ena naknada za otkazivanje. Iznos naknade je 475,00 HRK sa uklju?enim PDV-om (naplata u stranim valutama; GBP 40,00, EUR 50,00, CHF 70,00). Ukoliko je najmoprimac priloio kreditnu karticu kao garanciju, najmodavac zadrava pravo tere?enja iste u slu?aju ne preuzimanja vozila. ?lanak II 1. U slu?aju povreda ugovorenih obveza iz ?lanka I. Ovog ugovora, u?injenih od strane najmoprimca, Ugovor se raskida, a zakupnik se obvezuje nadoknaditi najmodavcu svu proizalu tetu, sadraja i obima, koju utvrdi najmodavac. ?lanak III 1. Najmodavac nije odgovoran za nadoknadu tete, poslije gubitka prtljage, ili robe koja se nalazi u vozilu, kao niti za zakanjenje u isporuci vozila nastalo usljed kvara ili neispravnosti vozila, ili neki drugi zahtjev najmoprimca, kojega najmodavac nije prethodno odobrio. ?lanak IV 1. Ukoliko najmoprimac podmiruje svoje obveze po zakupu vozila kreditnom karticom, isti daje ovim Ugovorom ovlatenje najmodavcu da na temelju ispunjenog Ugovora i njegova potpisa zara?una trokove zakupa direktno izdavatelju kreditne kartice i bez slip-obrazca sa svim dodatnim trokovima proizalim iz najma vozila. Najmoprimac se obavezuje da se ne?e aliti ili tuiti najmodavca zbog dodatnih trokova poput trokova ote?enja vozila ili manjka goriva napla?enih is autoriziranog iznosa kartice na po?etku najma. Najmoprimac se obvezuje da ?e u slu?aju prigovora prvo kontaktirati Slubu za korisnike customer-service@avis.com.hr , customerservice@ budget.hr. ?lanak V 1. Tijekom zakupa vozilo je osigurano prema zakonskim propisima i pravilima osiguranja osiguravatelja, prema tre?im osobama, te ?e se sva prava i obveze glede eventualne tete rjeavati na temelju tih pravila, odnosno zaklju?ene police za predmetno vozilo te ugovorenih dodataka. 2. Zakupnik se obvezuje podmiriti svaku tetu (ote?enje, kra?a, gubitak vozila), nastalu u vrijeme trajanja zakupa, kao i nastalu tetu za izmaklu dobit radi popravka vozila do maksimalno 30 dana, ukoliko je ista nastala krivnjom zakupnika. teta za izmaklu dobit odre?uje se temeljem cjenika za dnevni zakup. Zakupnik ne smije iznajmljivati vozilo tre?oj osobi ili ga prodati. 3. Zakupnik moe pri sklapanju ovoga Ugovora uplatiti dnevni dodatak za ?Otkup odgovornosti za tetu na vozilu? (CDW, SCDW-Super CDW, SCOSuper Cover i PC-Premium Cover), ?ime umanjuje ili otklanja odgovornost ovisno o vae?im nivoima osiguranja i pripadaju?im cjenicima svoju odgovornost za tete iz ?lanka V, to?ka 2. osim osobnog u?e?a u toj teti (franiza) te u slu?aju gubitka ili kra?e vozila i dijelova. Na sve nivoe osiguranja se primjenjuje administrativna taksa obrade tete prema vae?em cjeniku osim na osiguranju Premium Cover (PC). 4. Najmoprimac moe pri sklapanju ovog Ugovora uplatiti dnevni dodatak za ?Otkup odgovornosti za gubitak, kra?u vozila ili dijelova? (TP) po vae?em cjeniku, ?ime otklanja svoju odgovornost za slu?aj gubitka, kra?e vozila ili dijelova, osim u?e?a u toj teti (franiza) ovisno o grupi rezerviranog vozila. 5. Najmoprimac moe pri sklapanju ovog Ugovora posebno osigurati voza?a i putnike u vozilu (PAI) prema vae?em cjeniku od 55,00 HRK + PDV dnevno sa maksimalnim iznosom premije do 40.000 HRK ukupno za sve putnike. 6. Najmoprimac gubi sva osiguranja i duan je snositi naknadu cjelokupnog iznosa tete ako vozi pod utjecajem alkohola i droga, nezgoda zbog vonje neozna?enim cestama (off-road, kamenjari, nepristupa?an teren, plae itd.), Ote?enja vozila zbog grubog nepotovanja prometnih uputa (znakova) tj. grubog nemara, kod prometnih nezgoda sa tre?om stranom gdje nije proveden alkotest i u slu?ajevima nezgoda gdje je osoba, koja nije nazna?ena u ugovoru kao glavni ili dodatni voza? od strane najmodavca upravlja vozilom. tetu zbog pogrenog izbora goriva i trokove eventualnog popravka vozila zbog ote?enja motora snosi isklju?ivo najmoprimac. 7. Najmoprimac je obvezan podmiriti svaku tetu (ote?enje, kra?a, gubitak vozila, izmakla dobit), bez obzira na upla?ene dodatke iz ?lanka V. To?ke 3. 4., 5. i 6. ukoliko je do tete dolo koritenjem vozila suprotno odredbama ovog Ugovora, uslijed grube nepanje ili namjere iz ?lanka I stavke 8. o ?lanak VI 1. Zakupnik se obvezuje pod prijetnjom snoenja tete tititi sve interese najmodavca i osiguravatelja u slu?aju nezgode, tete i sl. na na?in da: u slu?aju nezgode pozove policiju i sa?uva dokaze do njihovog dolaska i trai policijski zapisnik, zabiljei imena i adrese sudionika i eventualne svjedoke, osigura vozilo od daljnih teta, a o svemu odmah obavijesti najmodavca tj. najbliu poslovnicu, te mu podnijeti pismeno izvje?e o doga?aju ili nezgodi. o ?lanak VII 1. Zakupnik se obvezuje da za vrijeme najma (u parkiranom vozilu) isprave vozila ne?e ostavljati u vozilu. U slu?aju kra?e vozila zajedno s dokumentima i ili klju?evima vozila, utvr?uje se da je zakupnik grubo prekrio odredbe ovog Ugovora i da tada odgovara najmodavcu za punu visinu nastale tete. U ovom slu?aju (kra?a vozila zajedno s dokumentima) najmodavac se ne moe pozivati na oslobo?enje od naknade tete (TP klauzula) iz ?lanka V. To?ke 4. ovog Ugovora. o ?lanak VIII 1. Zakupnik ?e snositi sve administrativne trokove nastale: u slu?aju tete - 380,00KN + PDV, u slu?aju parkirnih/ prometnih prekraja 250,00KN + PDV, u slu?aju izgubljenih dokumenata/klju?eva 1400,00KN + PDV, u slu?aju nedopunjenog spremnika goriva 350,00KN + PDV. o ?lanak IX 1. Ugovorom se dozvoljava najmodavcu da skuplja i raspolae osobnim informacijama najmoprimaca iz prolih ili budu?ih najmova, te ih dijeli izme?u grupacije, kontaktira najmoprimca sms-om, internetom ili telefonom. o ?lanak X 1. Mogu?a nitavnost ili kontadiktornost pojedinih stavki ugovora ne moe imati za posljedicu nitavnost ili ponitenje cijelog ugovora o najmu. Nitavne ili pobojne odredbe kao i praznine u ugovoru koje bi se pojavile u primjeni i tuma?enju nadomjestit ?e se odredbama pozitivnih propisa RH najblie smislu i svrsi koje su ugovorne strane imale pri zaklju?enju ugovora,a najprije odredbe Zakona o obveznim odnosima o ?lanak XI 1. Stranke potpisom ovog Ugovora utvr?uju nadlenost suda u sjeditu najmodavca, da ga u znak svih prava i obveza sadranih u istom vlastoru?no potpisuju.

© 20011 Avis Hrvatska