Nase vrijednosti


Sljede?e izjave izra??avaju na??a uvjerenja, vrijednosti i na?? pristup poslovanju.
 
Poslovna etika
Vjerujemo da je u interesu na??eg menad??menta, na??ih klijenata i zaposlenika da nas javnost prihvati kao progresivno uspje??nu kompaniju. Iskrenost, integritet i po??tenje temelji su na??e filozofije.
 
Klijenti
Vjerujemo u stalnu predanost najvi??im standardima s ciljem kvalitetnog zadovoljavanja svih zahtjeva na??ih klijenata. Takva poslovna etika utje?e na zadr??avanje na??e dominantne tr??i??ne pozicije i ja?anje lojalnosti na??ih kupaca.
 
Zaposlenici
Avis stvara pozitivno i poticajno okru??enje svojim zaposlenicima, ??ele?i da oni u takvim uvjetima s ponosom, lojalno???u i zadovoljstvom obavljaju svoje radne zadatke. Vjerujemo da u takvoj radnoj sredini zaposlenici ??ele razvijati svoje sposobnosti unapre?uju?i ve? ste?ena znanja i vje??tine, ??to je dobar temelj uspje??nijoj karijeri. Na kraju, Avis ?e osigurati sve uvjete u kojima zaposlenik mo??e napredovati ula??u?i u sebe.
 
Menad??ment i vodstvo
Filozofija na??eg menad??menta je decentralizacija i lokalna autonomija, s naglaskom na jakoj potpori ja?anju korporativnog imid??a i operativne u?inkovitosti.
 
Avisov slogan "Mi se trudimo vi??e"
Vjerujemo da odr??ivu natjecateljsku prednost poti?e na??a ??elje da neprestanim inovacijama zaslu??imo svoju poziciju. U postizanju toga potrebna su neprestana ulaganja, u svemu ??to radimo i u isto vrijeme u na?inu na koji djelujemo. Mi aktivno poti?emo slijede?i na?in razmi??ljanja: ?mi se trudimo vi??e? i ? mi mo??emo u?initi?. Najve?a pogre??ka je ne??to uop?e ne poku??ati.
 
Zajednica
Mi djelujemo kao odgovorni ?lanovi zajednice i u skladu sa zakonima dr??ave u kojoj poslujemo. Prepoznajemo i po??tujemo stavove, karakteristike i obi?aje zemlje u kojoj djelujemo.
 
Okoli??
Priznajemo korporativnu odgovornost (corporate social responsibility)  zajednici za javnu sigurnost i zdravlje te za??titu okoli??a. Potpuno smo uskla?eni sa svim zakonima i aktivno poti?emo inicijative za za??titu okoli??a i ja?anje sigurnost na lokalnoj, industrijskoj i globalnoj razini.
 
Dobavlja?i
Mi osiguravamo integritet i profesionalizam u poslovanju s dobavlja?ima te isto o?ekujemo i od njih. Tra??imo kvalitetu i efikasnost usluga u svim odnosima s dobavlja?ima i, gdje je mogu?e, dodajemo vrijednost  na obostranu korist. Uporno njegujemo strategijske alijanse i partnerstva s glavnim turoperatorima koji dijele zajedni?ko po??tovanje kupaca, predanost kvaliteti i ??elji da se pobolj??a reputacija i vrijednost branda.
 
Tro??kovi
Mi cijenimo efikasnost u poslovnoj filozofiji, te stalno tra??imo sredstva za smanjenje tro??kova dostave s ciljem osiguravanja kvalitetnije usluge.


Nasa vizija


Avis grupa je vode?a rent-a-car kompanija u Europi, Africi, Srednjem istoku i Aziji. Na?? cilj je biti najuspje??nija rent-a-car kompanija na na??em tr??i??tu. Za na??e kupce, na??e zaposlenike i na?? menad??ment, Avis je dinami?na globalna organizacija koja se stalno trudi vi??e kako bi pru??ila vrhunsku uslugu investiranjem u ??est strategijskih prioriteta:
 
Zadovoljstvo kupca Efikasnost tro??kova
Prepoznatljivost branda Zadovoljstvo zaposlenika
Profitabilni rast Ulaganje u zaposlenike


© 20011 Avis Hrvatska